Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chock-a-block /,tʃɒkə'blɒk/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) chock-a-block [with something (somebody)]
    chật cứng
    the road was chock-a-block with cars today
    đường hôm nay chật cứng xe cộ