Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-to-do /,weltə'du:/  

  • Tính từ
    giàu có