Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường xấu)
    có thiên kiến; có thành kiến
    try not to be prejudiced in your judgements
    cố chớ có thành kiến trong nhận định của anh