Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intolerant /in'tɒlərənt/  

 • Tính từ
  (+ of)
  không khoan dung
  intolerant of opposition
  không khoan dung đối với sự chống đối

  * Các từ tương tự:
  intolerantly