Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfair /,ʌn'feə[r]/  

 • Tính từ
  bất công
  unfair treatment
  sự đối xử bất công
  an unfair decision
  một quyết định bất công
  chị ta kiện chủ về việc sa thải bất công
  không theo luật lệ, không theo nguyên tắc thông thường
  unfair play
  chơi trái luật (trong cuộc đấu bóng…)

  * Các từ tương tự:
  unfairly, unfairness