Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thống kê) chệch; không đối xứng