Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường xấu)
    ghen tức, hằn học; nghi kỵ
    he has rather a jaundiced view of life
    anh ta có cái nhìn đời khá hằn học