Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  một chiều (ý kiến…)
  a one-sided argument
  lý lẽ một chiều
  (thể thao) không cân sức
  it was a very one-sided gameour team won easily
  ấy là một thi đấu không cân sức, đội chúng tôi đã thắng một cách dễ dàng

  * Các từ tương tự:
  one-sidedly, one-sidedness