Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbalanced /,ʌn'bælənst/  

 • Tính từ
  loạn trí
  he shot her while temporarily unbalanced
  anh ấy bắn cô ta trong cơn nhất thời loạn trí
  lệch lạc, có thiên kiến
  the unbalanced reporting of the popular tabloids
  sự tường thuật đầy thiên kiến của các tờ báo lá cải

  * Các từ tương tự:
  Unbalanced economic growth