Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certifiable /'sɜ:tifaiəbl/  

  • Tính từ
    mất trí
    he's certifiable
    anh ta mất trí