Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều locos) (khẩu ngữ)
  đầu máy xe lửa
  Tính từ
  (vị ngữ) (lóng, Mỹ)
  điên

  * Các từ tương tự:
  loco citato, locomobile, locomobility, locomote, locomotion, locomotive, locomotiveness, locomotivity, locomotor