Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demented /di'mentid/  

 • Tính từ
  điên
  a demented guy
  một gã điên
  (nghĩa bóng) phát cuồng lên
  when her child was two hours lateshe become quite demented
  khi con bà ta về trễ hai tiếng đồng hồ, bà ta phát cuồng cả lên

  * Các từ tương tự:
  dementedly, dementedness