Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dementedly /di'mentidli/  

  • Phó từ
    [một cách] điên cuồng