Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)(khẩu ngữ)
  ngốc ngếch, ngớ ngẩn
  he's gone a bit daft [in the head]
  nó hơi bị ngớ ngẩn một tý, nó hơi mất trí

  * Các từ tương tự:
  daftly, daftness