Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fat-headed /'fæt'hedid/  

  • Tính từ
    đần độn, ngu ngốc

    * Các từ tương tự:
    fat-headedness