Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đần độn, sự ngu ngốc