Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brainless /'breinlis/  

  • Tính từ
    ngu si, không có đầu óc

    * Các từ tương tự:
    brainlessly, brainlessness