Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (xấu)
    ngốc nghếch; hết hồn
    scare somebody witless
    dọa ai sợ hết hồn