Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô nghĩa, điên rồ
  a senseless action
  một hành động rồ dại
  bất tỉnh
  fall senseless to the ground
  ngã bất tỉnh ra đất

  * Các từ tương tự:
  senselessly, senselessness