Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insentient /in'senʃənt/  

  • Tính từ
    vô tri vô giác