Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

senselessly /'senslisly/  

  • Phó từ
    [một cách] vô nghĩa; [một cách] rồ dại
    [một cách] bất tỉnh