Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)(khẩu ngữ, Mỹ)
    lập dị; tàng tàng
    a wacky comedian
    một diễn viên hài kịch tàng tàng