Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconscious /ʌn'kɒn∫əs/  

 • Tính từ
  bất tỉnh
  knock somebody unconscious
  đánh ai bất tỉnh
  (+ of) không biết
  he was quite unconscious of having offended them
  nó hoàn toàn không biết là đã xúc phạm họ
  không cố ý, không chủ tâm, vô tình
  an unconscious slight
  sự vô tình xem thường
  Danh từ
  the unconscious
  tiềm thức

  * Các từ tương tự:
  unconsciously, unconsciousness