Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subconscious /,sʌbkɒn∫əs/  

 • Danh từ
  [thuộc] tiềm thức
  Danh từ
  the subconscious; one's subconscious
  tiềm thức

  * Các từ tương tự:
  subconsciously, subconsciousness