Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmindful /ʌn'maindfl/  

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  unmindful of (somebody, something)
  không chú ý tới, không lưu tâm tới, quên
  he worked on, unmindful of the time
  ông ta tiếp tục làm việc, quên cả thời gian

  * Các từ tương tự:
  unmindfully, unmindfulness