Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reflex /'ri:fleks/  

 • Danh từ
  (cũng reflex action)
  phản xạ
  [có] phản xạ nhanh
  a conditioned reflex
  phản xạ có điều kiện

  * Các từ tương tự:
  reflex angle, reflex camera, reflexibility, reflexible, reflexion, reflexive, reflexivity, reflexogenic, reflexograph