Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic /,ɔ:tə'mætik/  

 • Tính từ
  tự động
  an automatic washing-machine
  máy giặt tự động
  vô ý thức, máy móc
  for most of us breathing is automatic
  đối với phần lớn chúng ta, thở là một hoạt động vô ý thức
  kèm theo một cách tất yếu
  a fine for this offense is automatic
  sự phạt về tội này là điều tất yếu
  Danh từ
  máy tự động; sứng tự động; dụng cụ tự động
  xe có bộ truyền động tự động

  * Các từ tương tự:
  automatic bias, automatic black level control, automatic break, automatic brightness control, automatic calling, automatic calling unit, automatic carriage, automatic check, automatic checkout system