Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    gọi tự động

    * Các từ tương tự:
    automatic calling unit