Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic calling unit   

  • (kỹ thuật)
    bộ phận gọi tự động