Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    thiên áp tự động; lệch số tự động