Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic black level control   

  • (kỹ thuật)
    điều chỉnh tự động mức đen