Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    kiểm (tra) tự động

    * Các từ tương tự:
    automatic checkout system