Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic checkout system   

  • (kỹ thuật)
    hệ thống kiểm (ra) tự động