Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-governing /'self'gʌvəniɳ/  

  • Tính từ
    tự trị, tự quản