Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic brightness control   

  • (kỹ thuật)
    điều chỉnh độ chói tự động