Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người máy
  những chiếc xe này là do người máy chế tạo
  (nghĩa bóng, nghĩa xấu) họ làm việc như những người máy, bản thân không có chút suy nghĩ hay sáng kiến nào
  đèn hiệu giao thông ở (Nam Phi)

  * Các từ tương tự:
  robotic, robotics, robotize