Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

robotics /rəʊ'bɒtiks/  

  • Danh từ
    (động từ số ít)
    khoa nghiên cứu người máy
    sự sử dụng người máy (trong chế tạo)