Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

robotic /rəʊ'bɒtik/  

 • Tính từ
  như người máy; máy móc
  robotic movements
  động tác máy móc

  * Các từ tương tự:
  robotics