Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người lao dịch
  Động từ
  drudge [away] [at something]
  làm lụng cực nhọc vất vả, làm thân trâu ngựa

  * Các từ tương tự:
  drudgery