Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    công việc cực nhọc vất vả; kiếp trâu ngựa
    the endless drudgery of housework
    công việc nhà cực nhọc vất vả vô tận