Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nô lệ; cảnh nô lệ
  sold into slavery
  bị bán làm nô lệ
  chế độ nô lệ
  working to abolish slavery
  hành động để xóa bỏ chế độ nô lệ
  công việc vất vả; công việc với đồng lương quá ít ỏi