Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enslavement /in'sleivmənt/  

  • Danh từ
    sự nô dịch hoá, tình trạng bị nô dịch