Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái ách
  cặp bò buộc cùng ách
  đòn gánh
  cầu vai (áo)
  (nghĩa bóng) ách áp bức; gông xiềng
  throw off the yoke of slavery
  phá bỏ gông xiềng nô lệ
  Động từ
  mắc ách vào
  yoke oxen to a plough
  mắc bò vào [ách] cày
  yoke oxen together
  mắc chung ách vào cặp bò
  (nghĩa bóng) liên kết
  liên kết với ai

  * Các từ tương tự:
  yoke-bone, yokefellow, yokel, yokemate