Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng nô lệ
    in bondage to a cruel master
    làm nô lệ một chủ tàn bạo