Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

servitude /'sɜ:vitju:d/  /'sɜ:vitu:d/

  • Danh từ
    thân phận nô lệ