Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thraldom /'θrɔ:ldəm/  

  • Danh từ
    (Mỹ thralldom)(văn)
    sự nô lệ
    cảnh nô lệ