Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serfdom /'sɜ:fdəm/  

  • Danh từ
    chế độ nông nô
    thân phận nông nô