Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

villeinage /'vilinidʒ/  

  • Danh từ
    thân phận nông nô