Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  con sen
  I'm no better than a skivvy in this house
  tôi nào có khác gì một con sen trong cái nhà này
  Động từ
  (skivvied) (+ for)
  làm con sen; khác nào như con sen
  tôi không thấy tại sao tôi lại phải suốt ngày làm con sen cho anh