Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  việc vặt hàng ngày
  việc vặt hằng ngày trong nhà (như quét bụi, là quần áo, dọn giường…)
  việc khó chịu; việc mệt nhọc
  she finds shopping a chore
  chị ta cho việc đi mua sắm là một việc mệt nhọc

  * Các từ tương tự:
  chorea, choreagraph, choreagraphic, choreagraphy, choreic, choreograph, choreographer, choreographic, choreography